OKŘESANEČ
Oficiální stránky obce
Obecní úřad - povinně zveřejňované informace 106/1999 Sb.

Úvodní stránka - Obecní úřad

Obecní úřad - povinně zveřejňované informace 106/1999 Sb.


1. Název:Obecní úřad Okřesaneč
2. Důvod a způsob založení:Vznik a zánik obcí je upraven zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích(obecní zřízení) ve znění pozdějších právních předpisů.
3. Organizační struktura:Zbyněk Vančura (starosta)
Ján Puskás (místostarosta)
zastupitelstvo obce - 7 členů
hospodářka obce
kontrolní výbor
finanční výbor
4.1. Poštovní adresa:Okřesaneč 8
286 01 Čáslav
4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:Okřesaneč 8
286 01 Čáslav
4.3. Úřední hodiny:pondělí: 18:00 - 20:00 hod.
4.4. Kontaktní spojení:724 186 974 (tel. starosta)
724 186 973 (tel. místostarosta)
727 940 655 (tel. hospodářka)
4.6. Oficiální stránky obce:www.okresanec.cz
4.7. Adresa e-podatelny:podatelna@ouokresanec.cz
4.8. Další elektronické adresy:ouokresanec@seznam.cz
5. Bankovní spojení:Bankovní účet veden u České spořitelny, Čáslav
č.ú. 443523329/0800
6. IČ:00236284
7. DIČ:nejsme plátci
8.1. Seznamy hlavních dokumentů:obecně závazné vyhlášky

Poplatek za komunální odpad_1_2016

Místní poplatek ze psů_2_2008

Pravidla pro poskytování informací
8.2. Rozpočet:rozpočet - https://www.okresanec.cz/dokumenty/návrh%20rozpočtu%20na%20rok%202018%20-%20vyvěšeno%201.%2011.%202017.pdf

rozpočtový výhled - https://www.okresanec.cz/dokumenty/střednědobý%20výhled%20-%20vyvěšeno%201.%2011.%202017.pdf

rozpočtové změny - rozpočtové opatření č. 1_2018

9. Žádosti o informace:Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu, za písemnou žádost o informaci se požaduje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektornickou podatelnu obce, nebo do datové schránky obce.
10. Příjem žádostí a dalších podání:Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně. V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam. V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo datovou schránkou), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

  • komu je žádost určena
  • jaká konkrétní informace je požadována
  • kdo žádost podává

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

11. Opravné prostředky:Lhůty pro vyřízení žádosti. Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání


Způsob odvolání a jeho obsah:

  • odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu
  • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele

O odvolání rozhoduje:

  • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce
  • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Stížnost

•Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel:

1.který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,

2.kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

3.kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

4.který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

•Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

•Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

1.doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,

2.uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

•O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

•Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

•Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně, nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

12. Formuláře:Formuláře, kterými se lze obracet na obecní úřad jsou přístupny na obecním úřadě, nebo je možné po vyžádání e-mailem je zaslat elektronicky.
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací:Naleznete na odkaze - https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace.
14.1. Nejdůležitější používané předpisy:Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákon č. 500/2004 Správní řád, v platném znění
Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
Platné obecně závazné vyhlášky
Usnesení ze zasedání zastupitelstva.
14.2. Vydané právní předpisy:Obec Okřesaneč vydává obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy, vnitřní předpisy, veřejné vyhlášky a jiná opatření. Viz bod 8.1.
15.1. Sazebník úhrad za poskytování informacíObecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informací se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informacíŽadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebou nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné sobě nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
16.1. Vzory licenčních smluvVzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
16.2. Výhradní licenceV současné době nejsou pro Obec Okřesanč poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
17. Výroční zprávaVýroční zpráva_2016

Výroční zpráva_2017
pověřenecJaroslav Matoušek


Obec Okřesaneč